اگه میتونی؟ بگو

7بار سریع بگو : لورل روی ریل راه میرفت خخخخخ

****************
سریع چن بار بگو : کارل ولرل کارها رو رله کردن

******************

اینم بگو : ششلیک شنسل ، شنسل ششلیک

********************************
اوه اوه اینو داشته باش : ریله رو روله روله رو ریله

****************
هر چند مرتبه ک میتونی سریع بگو: تاجر تو چ تجارت می کنی ،تو را چه که چه تجارت می کنم؟

********************

اینو2بارم بگی لایک داری : چه ژست زشتی

************************

باز بگو : چیپس ، چسب ، سوسک

********************

5بار بگو : کانال کولر تالار تونل

************************

با رعایت ادب اینو چن بار بگو : گاز دوغ دار، دوغ گاز دار

شاد باشیییییید****