چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟
38K بازدید
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۲
Admin
دیدگاه

چگونه بفهمیم کم خونی داریم؟ کم خونی یعنی کاهش تعداد گلبولهای قرمز خون و علل متفاوتی دارد، ولی مهمترین آنها کمبود آهن در بدن است. اگر کمخونی خفیفی داشته باشید، ممکن است علامتی دیده نشود و حتی اگر دیده شود، ممکن است متوجه کمخونی خود نشوید، یا آن ر...