شرایط و جزییات دعانویسی و ایام قمر در عقرب
709K بازدید
چهارشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

شرایط و جزییات دعانویسی و ایام قمر در عقرب شرح ایام قمر در عقرب قمر در عقرب چه روزهاییست؟ قمر در عقرب دانستن ایام منحوس و قمر در عقرب را باید دانست و بعد شروع به هر عملی کرد چرا که اگر قمر در عقرب باشد یا ایام منحوس باشد کار یا عمل شما معکوس ج...