پیامدهای کم خوابی و اثرات مضر آن بر چاقی
34K بازدید
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

پیامدهای کم خوابی و اثرات مضر آن بر چاقی یک شب کم خوابی معادل شش ماه خوردن غذاهای پرچرب! چطور ممکن است تنها یک شب کم خوابی معادل شش ماه خوردن غذاهای پرچرب باشد. واقعیت این است که این موضوع مربوط می شود به حساسیت انسولینی ما... شاید  تعجب کرده ب...