یک مار دو متری در شکم این زن او را زیر تیغ جراحی برد
129K بازدید
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
Sahar
دیدگاه

یک مار دو متری در شکم این زن او را زیر تیغ جراحی بردوجود یک مار دو متری در شکم این زنپزشکان نیویورک ماری تقریبا دو متری را از شکم یک زن آمریکایی بیرون کشیدندمار دو متری در شکم یک زن ؛ به گزارش فارسی مد ، این زن که "باتریشا" نام دارد پس از خوردن ماهی ...