چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم ؟
55K بازدید
شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

چگونه پیشنهاد ازدواج بدهیم ؟ پیشنهاد ازدواج دادن بی شک یکی از مهمترین و بزرگترین گامهایی میباشد که تا به حال برداشته اید. شما خواهان آن هـستـید که در آن لحظه همه چیز عالی و بـه بـهتـریـن نحو پیش رود و از آن مهمتر که میخواهید پاسخ وی مثبت بـاشـ...