سرویس اعتبار سنجی نوع صفحات وب [Markup Validation] چیست؟
61K بازدید
شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

سرویس اعتبار سنجی نوع صفحات وب (Markup Validation)   سیستم اعتبار سنجی صفحات وب (Markup Validation) یکی دیگر از خدمات کنسرسیوم جهانی وب (W3C) به طراحان صفحات وب می باشد. HTML (زبان نشانه‌گذاری ابرمتنی) که سنگ بنای صفحات وب به ش...