خوابیدن به پهلوی چپ عامل کابوس دیدن
28K بازدید
پنج شنبه ۳ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

خوابیدن به پهلوی چپ عامل کابوس دیدناحتمال  کابوس دیدن برای کسانی که به پهلوی چپ می خوابند بیشتر است اگر شما هم عادت دارید روی یک طرف بدنتان بخوابید، بدانید که احتمال اینکه خواب بد ببینیدبرایتان زیاد تر است . 61410...