بهترین زمان استغفار و طلب مغفرت چه موقعی است؟
67K بازدید
پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بهترین زمان استغفار و طلب مغفرت چه موقعی است؟ بهترین زمان استغفار طبق آیات و روایات استغفار به زمان و مکان خاص و وضعیّت خاصی محدود نیست؛ ولى در حالات و موقعیّت هاى مختلف زمانى و مکانى، نقش ویژه خود را دارد و بیشتر مقرون به پذیرش از ناحیه خداوند ا...