احساس نا امیدی را چگونه از بین ببریم !
32K بازدید
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

احساس نا امیدی را چگونه از بین ببریم ! چرا احساس نا امیدی داریم به راستی چرا گاها احساس نا امیدی به سراغمان می آید. حتما برای شما هم پیش آمده است. علت های نا امیدی چیست و چگونه باید احساس نا امیدی را از خود دور کنیم. رویاها برای روان مانند اکسیژن...