دانلود اذان قدیمی با صدای یک نوجوان در اوایل انقلاب