ثبت نکردن ازدواج چه مجازاتی در پی دارد !؟
44K بازدید
یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

ثبت نکردن ازدواج چه مجازاتی در پی دارد !؟ مجازات ثبت نکردن ازدواج برای استفاده از قوانین مورد حمایت افراد، لازم است به هنگام ازدواج رسمیت آن در دفاتر ازدواج حتما ثبت گردد، زیرا در غیر اینصورت و در صورت بروز مشکلات بعد از ازدواج قانون هیچ وظیفه ای...