بوی بهشت به مشام این افراد نخواهد رسید !
36K بازدید
جمعه ۴ تیر ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

بوی بهشت به مشام این افراد نخواهد رسید ! عاق والدین بوی بهشت را نمی شنود احترام به والدین، بدست آوردن دل آن ها و پرهیز از آزردگیشان در اسلام بسیار  تاکید و سفارش شده است تا جایی که حتی خداوند در قرآن بعد از امر به اطاعت از خود، اطاعت از پدر و ماد...