رفتارهای پرخطر زندگی زناشویی را بشناسید !
57K بازدید
چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

رفتارهای پرخطر زندگی زناشویی را بشناسید ! شناخت رفتارهای پرخطر زندگی زناشویی و درمان آنها در زندگی زناشویی تا قبل از آنکه زوجین شناخت دقیقی از عواطف ،روحیات، حالات،نگرش ها ،عقاید و ارزش های یکدیگر نداشته باشند و هریک از آنها در این رابطه نوع انتظ...