میزان رضایت از زندگی در زنان شهرها و اقشار مختلف ایران
8K بازدید
شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶
Elina
دیدگاه

 میزان رضایت از زندگی در زنان شهرها و اقشار مختلف ایران میزان رضایت از زندگی در زنان میزان رضایت از زندگی در زنان شهرهای مختلف ایران چگونه است؟ رضایت از زندگی در اقشار مختلف به چه میزان است؟ گزارش زیر آمار جالبی را از میزان رضایتمندی زنان ایرانی ...