طالع بینی ازدواج با زن متولد دی – جَدی
طالع بینی ازدواج با زن متولد مهر – میزان
طالع بینی ازدواج با زن متولد اردیبهشت – ثور