روزه گرفتن در ماه رمضان و فضیلت های آن
43K بازدید
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

روزه گرفتن در ماه رمضان و فضیلت های آن فضیلت روزه دار بودن در رمضان بی شک روزه داری در ماه رمضان فضائل بسیار دارد و این ریاضتی که روزه دار می کشد جسم و روح او را از گناهان تهی می گرداند. گرسنگی را برای سالک فوایدی است در تکمیل نفس و معرفت پروردگا...