نوشته های جالب برای سنگ قبر !
1M بازدید
یکشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۰
Admin
دیدگاه

نوشته های جالب برای سنگ قبر ! نوشته های روی سنگ قبر تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بی هم نفسی تا که رفتیم همه یار شدند خفته ایم و همه بیدار شدند قدر آیینه بدانیم چوهست نه در آن وقت که اقبال شکست *******************************...