چگونه عشق خود را ابدی و جاودانه سازید؟
64K بازدید
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۰
Sahar
دیدگاه

چگونه عشق خود را ابدی و جاودانه سازید؟ "با خوبی و خوشی برای همیشه" بـر اسـاس نـوشـته های لوییس پروت در کتاب کسـب آمـادگـی بـرای ازدواج (انـتـشـارات زنـدرمـان 1998) بسیاری از خـانـواده ها مـعـــتقـدند کـه اولین سـال زندگی مشترک سخت ترین سالهاست....