دانلود اذان قدیمی با صدای یک نوجوان ( اوایل انقلاب )