از انجام این کارها در شروع روز خودداری کنید!
41K بازدید
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴
Admin
دیدگاه

از انجام این کارها در شروع روز خودداری کنید! شروع روز خود را اینگونه شروع نکنید! دِیمون براون در مطلب تازه ی خود می گوید: «من در طول زندگی حرفه ای خود، از یک فرد شب بیدار به یک سحرخیز تبدیل شدم. در همین سال های اخیر حتی ساعت ۳ صبح بیدار می شدم تا...