30 سالگی و درس هایی که باید تا قبل از آن فرا گیرید
26K بازدید
دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

30 سالگی و درس هایی که باید تا قبل از آن فرا گیرید چیزهایی که باد تا قبل از 30 سالگی دانست همه ما برای زندگی بهتر و موفقیت بیشتر باید به مهارت های زندگی دست یابیم. مهارت های زندگی توانایی هایی هستند که در طول زندگی و با تکرار آموخته می شوند و شخص...