کوچکترین هواپیمای بدون سرنشین ساخته شد
69K بازدید
یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
Sahar
دیدگاه

کوچکترین هواپیمای بدون سرنشین ساخته شد اختراع کوچکترین هواپیمای بدون سرنشین ساخت هواپیمایی که به اندازه یک کف دست باشد دیگر این روزها رویا نیست بلکه به حقیقت تبدیل شده است. یک شرکت اروپایی موفق به تولید هواپیماهای بدون سرشنین بسیار کوچکی به انداز...